برگزاری کارگاه آموزشی اندرمولوژی در کلینیک نارنجستان

برگزاری کارگاه آموزشی دستگاه LPG

کارگاه آموزشی اندرمولوژی توسط شرکت مداریا با حضور آموزش دهنده از کمپانی LPG فرانسه بارویکرد اثربخشی آموزشی و بالا بردن عملکرد دستگاه LPG با حضور مدیریت کلینیک آقای محسن بخشی و اساتید دکتر نلسون، خانم کلود و دکتر رضایی در تاریخ 26 آذر برگزار شد.

همان طور می دانید، اوپراتور خوب و حرفه ای در بهتر نتیجه گرفتن از دستگاه LPG بسیار موثر می باشد، به همین دلیل افرادی که توسط اوپراتورها ماساژ خوب دریافت گرده اند، جلسات خود را تمدید کرده اند و داشتن اندام متناسب و زیبا را در خود مشاهده کرده اند.

 

برگزاری کارگاه آموزشی دستگاه LPG

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اندرمولوژی در زﻣﯿﻨﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ
رﻓﻊ ﭼﺎﻗﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ و اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام
• درﻣﺎن ﺳﻠﻮﻟﯿﺖ
• رﻓﻊ اﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﺷﻠﯽ ﺻﻮرت و ﺑﺪن در داﺧﻞ ران ﻫﺎ، زﯾﺮ ﺑﺎزو، زﯾﺮ ﺷﮑﻢ و…
• رﻓﻊ ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوك ﻫﺎی ﺻﻮرت و ﮔﺮدن
• ﻟﯿﻔﺖ ﺻﻮرت
• رﻓﻊ ﻏﺒﻐﺐ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اندرمولوژی در زﻣﯿﻨﻪ درﻣﺎﻧﯽ
• ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻟﯿﭙﻮﺳﺎﮐﺸﻦ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺮاﺣﯽ
• ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﺗﻮرم و ﮐﺒﻮدی ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﻫﺎی ﺟﺮاﺣﯽ
• ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ اﺳﮑﺎرﻫﺎی ﺟﺮاﺣﯽ
• ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن دردﻫﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری
• درﻣﺎن ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﺗﺎﻧﺪون ﻫﺎ و ﻟﯿﮕﺎﻣﺎن ﻫﺎ
• ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درﻣﺎن وارﯾﺲ اﻧﺪام ﻫﺎ
• درﻣﺎن ادم ﻫﺎ ی ﻟﻨﻔﺎوی
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ی اندرمولوژی در زﻣﯿﻨﻪ ورزﺷﯽ
• آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻋﻀﻼت و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ
• اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ورزش ﮐﺎران، ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺿﺎﯾﻌﺎت و اﺳﭙﺎﺳﻢ ﻫﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ

 

منبع : کلینیک زیبایی نارنجستان

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Web Statistics